<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Help, mijn klant heeft betalingsmoeilijkheden!

22 februari 2017 door Johan Helsen

betalingsmoeilijkheden zelfstandigen

Zit je klant financieel in zwaar weer? Neem dan zeker contact op met zijn sociaal verzekeringsfonds. Door zijn sociale bijdragen tijdelijk te verlagen of spreiden, kan je immers wat ademruimte creëren. In sommige gevallen heeft je klant zelfs recht op een vrijstelling van betaling. In deze blogpost vatten we de verschillende opties samen.

1. Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Sinds januari 2015 betalen zelfstandigen jaarlijks voorlopige sociale bijdragen, die worden berekend op basis van hun inkomsten van 3 jaar eerder. 2 jaar later volgt de definitieve berekening, op basis van de reële inkomsten in het lopende jaar.

Liggen de inkomsten van je klant een pak lager dan enkele jaren geleden? Dan kan je nu al een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen aanvragen. Zo hoeft je klant geen 2 jaar te wachten om het verschil terug te krijgen.

Let wel, die vermindering is aan strikte voorwaarden onderworpen:

  • de inkomsten moeten gedaald zijn in vergelijking met het inkomen van 3 jaar terug;
  • de inkomsten moeten onder het geldende drempelbedrag voor het statuut van je klant liggen;
  • je klant moet de daling van de inkomsten kunnen aantonen met objectieve bewijsstukken.

2. Afbetalingsplan

Is je klant nog achterstallige bijdragen verschuldigd? Samen met zijn sociaal verzekeringsfonds kan je een afbetalingsplan opstellen. De betaling van de achterstallige bijdragen wordt over 6 tot 12 maanden gespreid. In uitzonderlijke situaties kan die periode verlengd worden tot 24 maanden.

Heeft je klant al betalingsaanmaningen ontvangen? Dan is een spreiding over 12 maanden het absolute maximum. Bovendien moet hij 40 tot 50% van het bedrag onmiddellijk aflossen.

3. Vrijstelling van bijdragen

Bevindt je klant zich in een noodsituatie en biedt een afbetalingsplan alleen geen soelaas? Dan kan je hem aanraden om zich te wenden tot de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. De commissie, verbonden aan de FOD Sociale Zekerheid, kan beslissen om de betalingsverplichting van je klant tijdelijk op te schorten. De vrijstelling geldt zowel voor de voorlopige sociale bijdragen als voor de regularisatiebijdrage van hetzelfde kwartaal.

We zetten op een rij wie in aanmerking komt voor een vrijstelling en hoe de procedure verloopt:

  • Wie komt in aanmerking voor een vrijstelling?

De mogelijkheid tot vrijstelling is er enkel voor klanten die met moeite in hun normale levensbehoeften kunnen voorzien. Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking. Startende ondernemers moeten minimaal 4 kwartalen aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor ze een aanvraag kunnen indienen.

De vrijstelling wordt na 2 jaar herbekeken. Blijkt dat het werkelijke inkomen van je klant hoger ligt dan 26.592,5 euro? Dan wordt de vrijstelling tenietgedaan. Bij nipte overschrijding (maximum 31.911 euro) behoudt je klant in sommige gevallen zijn vrijstelling.

Voorbeeld: Francis is zelfstandig journalist. Hij vraagt een vrijstelling aan. Zijn inkomen voor het jaar waarop de vrijstelling van toepassing is, wordt geschat op 23.000 euro. Zijn definitief inkomen bedraagt echter 28.000 euro. De vrijstelling vervalt, aangezien zijn definitieve inkomen meer dan 120% van het geraamde inkomen bedraagt. Ligt zijn definitief inkomen lager dan 27.600 euro? Dan is de vrijstelling definitief.

Samengevat:

Inkomen ≤ 26.592,5 euro: vrijstelling blijft behouden.
Inkomen > 31.911 euro: vrijstelling vervalt.
26.592,5 euro < inkomen < 31.911 euro: vrijstelling blijf behouden, tenzij het definitieve inkomen meer dan 120% van het geraamde inkomen bedraagt.
  • Hoe vraagt je klant de vrijstelling aan?

De aanvraag verloopt via het sociaal verzekeringsfonds van je klant. Het fonds stuurt het dossier van je klant door naar de commissie. Je klant moet zijn volledig ingevulde aanvraag indienen binnen de 12 maanden na het kwartaal volgend op het kwartaal waarop de vrijstelling betrekking heeft. Het dossier moet persoonlijk of via aangetekende zending aan het sociaal verzekeringsfonds bezorgd worden.

  • Wat met de vennootschap?

Een vennootschap is solidair verantwoordelijk voor de betaling van de sociale bijdragen van zaakvoerders en vennoten. Verkrijgt je klant een vrijstelling, dan worden de bijdragen alsnog gevorderd bij de vennootschap. Heeft ook die het moeilijk? Dan kan ze een aanvraag tot ontheffing van de solidaire aansprakelijkheid indienen. De solidaire verantwoordelijkheid geldt ook voor klanten met een zelfstandige helper en voor meewerkende echtgenoten.

Johan Helsen

Geschreven door Johan Helsen

Johan werkt al meer dan 18 jaar bij Xerius, waar hij starters begeleidt met hun opstartformaliteiten als ondernemer. Hij adviseert ook boekhouders en beroepsverenigingen met de sociale zekerheid van hun klanten.

Download je infographic

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger