<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Vermindering aanvragen voor sociale bijdragen: hoe pak je het aan?

19 oktober 2016 door Gert Boets

pexels-photo-29642.jpg

Drie werkjaren: voor wie druk in de weer is, zijn ze om in een vingerknip. Maar in de loop van drie jaar kan er heel wat veranderen. Belangrijke klanten kunnen uit hun voegen barsten, of compleet van de kaart verdwijnen. Ambities kunnen torenhoog groeien, of naar beneden bijgesteld worden. Maken bepaalde klanten dit jaar aanzienlijk minder omzet dan drie jaar geleden, dan kan je een vermindering van hun sociale bijdragen aanvragen. Dat kan hen immers ademruimte geven, net nu ze het nodig hebben…

Je hoorde het al eerder; sinds januari 2015 betalen zelfstandigen elk jaar voorlopige sociale bijdragen, die worden berekend op basis van de inkomsten van drie jaar eerder. Twee jaar later volgt de definitieve berekening, op basis van de reële inkomsten in het lopende jaar.

Doet je klant het vandaag even goed of beter dan drie jaar geleden, dan is er eigenlijk niets aan de hand: hij of zij zal evenveel of wat meer sociale bijdragen betalen, naargelang de mate waarin de omzet is toegenomen.

Drie voorwaarden voor verlaging

Maar als je klant minder inkomsten realiseert, dan zou een verlaging van de sociale bijdragen wel eens de ademruimte kunnen bieden die hij of zij nodig heeft in deze periode. Anders zal je klant nog twee jaar moeten wachten om het verschil terug te krijgen.

Je kan een vermindering van sociale bijdragen aanvragen voor je klant op drie voorwaarden:

 • de inkomsten moeten gedaald zijn in vergelijking met het inkomen van 3 jaar terug,
 • de inkomsten moeten onder het drempelbedrag liggen, dat geldt voor het statuut dat je klant heeft,
 • je moet de daling van de inkomsten kunnen aantonen met objectieve bewijsstukken.

De drempelbedragen

Om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen te verlagen, moet het netto belastbare jaarinkomen lager liggen dan de drempelbedragen die zijn vastgelegd per bijdragecategorie.

Voorbeeldklant Roger

Roger werkt als zelfstandige in hoofdberoep. Drie jaar terug verdiende hij 35.000 euro. Daarop berekent Xerius dit jaar zijn voorlopige bijdragen. Maar dit jaar is zijn inkomen gedaald tot 15.000 euro. Je kan de voorlopige bijdragen verlagen tot aan de drempel van 26.592,49 euro: zijn inkomen is immers lager dan deze drempel, maar hoger dan die van 13.296,25 euro.

Roger betaalt dan 1.438,69 euro per kwartaal. Hou er dus rekening mee dat hij bij een verminderingsaanvraag steeds betaalt op een drempel, niet op het geschat inkomen dat wordt doorgegeven aan het sociaal verzekeringsfonds.

Voorbeeldklant Tina

Tina werkt als zelfstandige in hoofdberoep. Drie jaar geleden verdiende ze 60.000 euro. Daarop berekent Xerius dit jaar de voorlopige bijdragen. Maar intussen is Tina’s inkomen gedaald tot 28.000 euro. Ze kan haar voorlopige bijdragen niet verlagen. Want hoewel ze minder verdient dan drie jaar terug, overstijgt haar inkomen ook dit jaar alle geldende drempels.

Je kan dus niet altijd de sociale bijdragen verlagen, zelfs al zijn de inkomsten gedaald.

De bewijsstukken

Je aanvraag tot vermindering moet worden gestaafd met bewijsstukken of ‘motivatiestukken’. De FOD Sociale Zekerheid laat sinds kort toe dat je meteen een aanvraag doet voor meerdere kalenderjaren; je kan dus een aanvraag doen voor één, twee of drie kalenderjaren via hetzelfde formulier . Je moet uiteraard wel objectieve elementen over het inkomen van je klant indienen voor alle jaren waarvoor je een vermindering vraagt.

De bewijsstukken die je bij de aanvraag voegt, voor zowel natuurlijke als rechtspersonen, worden getoetst aan drie criteria.

1) Sociale bijdragen

Wat is er in het verleden al gebeurd in verband met de betaling van sociale bijdragen. Mogelijk factoren:

 • eerdere problemen bij betaling van verschuldigde bijdragen,
 • betalingen van aanzienlijke regularisatie,
 • meer dan twee kwartalen vrijstelling verkregen tijdens het vorige bijdragejaar,
 • ...

2) Persoonlijke omstandigheden van de aanvrager

Hebben uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden een rol gespeeld in de mindere periode?

 • bevalling van de zelfstandige,
 • ziekte/ongeval/handicap,
 • ocmw-steun (gedetailleerd verslag nodig)
 • collectieve schuldenregeling sedert 3 jaar,
 • ...

3) Link met de activiteit

Welke businessgerelateerde elementen zorgen ervoor dat de ambities moeten bijgesteld worden?

 • faillissement van een belangrijke klant,
 • procedures tegen klanten/leveranciers,
 • ongevallen/rampen die zelfstandige activiteit belemmeren of verhinderen,
 • dalende inkomstentrend gedurende de laatste 3 jaar,
 • ...

Ook andere bewijsstukken kan je bijvoegen

 • van de overstap van een vennootschap naar een eenmanszaak,
 • van de overstap van hoofd- naar bijberoep,
 • van de daling van het loon van de bedrijfsleider,
 • van het feit dat de bedrijfsleider onbezoldigd werkt,
 • van het faillissement van de vennootschap waarin de klant actief was,
 • van de vermindering van de tewerkgestelde arbeidskrachten.

Voorbeelden

 • Je klant heeft een onbezoldigd mandaat vanaf 1 september 2016. Aan de hand van het verslag van de Algemene Vergadering of een kopie van de statuten kan je een vermindering van zijn voorlopige bijdragen vragen voor 2016, 2017 en 2018.
 • Je klant gaat op vervroegd pensioen op 1 januari 2017 en beperkt zijn inkomen tot de toegelaten grens als gepensioneerde. Je kan een vermindering van zijn voorlopige bijdragen vragen voor 2017, 2018 en 2019.
Als boekhouder of accountant kan je een verklaring op eer bijvoegen, om de aanvraag en bewijsstukken kracht bij te zetten. Wil je dit liever niet, dan kan je de verklaring op eer ook laten ondertekenen door je klant zelf. Dan ben je later ingedekt mocht het inkomen van je klant de voorziene drempel alsnog overstijgen.

Hoe, waar en wanneer?

De aanvraag kan aan het loket van het sociaal verzekeringsfonds, met een vastgelegd aanvraagdocument. Ook via ons digitaal loket kan je eenvoudig een vermindering aanvragen.

Je kan de aanvraag tijdens of nà het bijdragejaar indienen. Wanneer je tijdens het bijdragejaar indient, dan worden de inkomsten van het onvolledige kalenderjaar berekend pro rata van de inkomsten die al zijn geboekt. De mogelijkheid bestaat dus dat de reële inkomsten toch nog boven de drempelbedragen uitkomen. In dat geval kunnen stevige boetes worden aangerekend: 3% per kwartaal te rekenen vanaf 31 december van het bijdragejaar en een eenmalige boete van 7%.

Tip: Merk je achteraf dat een goedgekeurde aanvraag ten onrechte werd gesteld? Laat je klant dan het tekort op het reële inkomen bijstorten. Dat geld komt terecht in de reserves, een soort ‘spaarpot’. Als er twee jaar later voldoende geld in de reserves zit, worden er geen boetes aangerekend.

Wanneer mag je een antwoord verwachten?

Xerius neemt binnen de maand een beslissing. Je klant wordt dus snel geïnformeerd, zowel over een positieve als een negatieve beslissing. Een eventuele definitieve weigering kan hij of zij aanvechten bij de arbeidsrechtbank.

Gert Boets

Geschreven door Gert Boets

Gert Boets werkt al 14 jaar als regioverantwoordelijke bij Xerius. Dankzij zijn dagelijks contact met boekhouders en ondernemers is Gert een expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Download je infographic

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger